Thống kê Hải quan  22/10/2015 3:00 PM

Như vậy, tính đến hết ngày 15/10/2015 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 257,46 tỷ USD, tăng 11,8% (tương ứng tăng 27,22 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10/2015  thặng dư 59 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/10/2015 thâm hụt 3,97 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2015 đạt gần 6,58 tỷ USD, giảm 9,7%  (tương ứng giảm hơn 709 triệu USD) so nửa cuối tháng 9/2015. Tính đến hết ngày 15/10/2015 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 126,74 tỷ USD, tăng 9% (tương ứng tăng gần 10,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

So với nửa cuối tháng 9/2015, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 10/2015 giảm chủ yếu do giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: hàng dệt, may giảm 154 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 88 triệu USD; sắt thép các loại giảm 59 triệu USD; hàng thủy sản giảm 58 triệu USD; giày dép các loại giảm 54 triệu USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 46 triệu USD.... Trong khi đó, chỉ một số ít nhóm hàng có kim ngạch tăng như: gạo tăng 61 triệu USD…

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01 đến 15/10/2015 và so sánh với cùng kỳ năm 2014

Tên mặt hàng hóa chủ yếu

Kim ngạch xuất khẩu từ 01/01 đến 15/10/2015

(Triệu USD)

So với cùng kỳ năm 2014

Kim ngạch tăng/giảm

 (Triệu USD)

Tốc độ tăng/giảm

(%)

TỔNG TRỊ GIÁ

126,74

10,50

9.0

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

86,47

14,76

20.6

Điện thoại các loại và linh kiện

24,32

6,19

34.1

Hàng dệt, may

17,95

1,53

9.3

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

11,99

3,94

48.9

Giày dép các loại

9,13

1,33

17.1

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

6,22

0,61

10.9

Gỗ và sản phẩm gỗ

5,19

0,44

9.2

Hàng thủy sản

5,07

-1,00

-16.5

Phương tiện vận tải và phụ tùng

4,56

0,08

1.7

Dầu thô

3,11

-2,94

-48.6

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

2,29

0,86

60.2

 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 4,54 tỷ USD, giảm 10,7% (tương ứng giảm hơn 542 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2015. Tính đến hết ngày 15/10/2015  khối doanh nghiệp FDI  đạt kim ngạch xuất khẩu gần 86,47 tỷ USD, tăng 20,6% (tương tứng tăng 14,76 tỷ USD) và chiếm 68% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2015 đạt 6,52 tỷ USD, giảm 10,8% (tương ứng giảm 786 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2015. Tính đến hết ngày 15/10/2015 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 130,72 tỷ USD, tăng 14,7% (tương ứng tăng 16,73 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 10/2015 giảm so với nửa cuối tháng 9/2015 chủ yếu do giảm ở một số nhóm hàng hóa sau: phương tiện vận tải khác và phụ tùng giảm 217 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 153 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 91 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 82 triệu USD; ngô giảm 78 triệu USD. Bên cạnh đó có mặt hàng có kim ngạch tăng như: khí đốt hóa lỏng tăng 33 triệu USD.

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01/ – 15/10/2015 và so sánh với cùng kỳ năm 2014

Tên mặt hàng hóa chủ yếu

Kim ngạch nhập khẩu từ 01/01 đến 15/10/2015

(Triệu USD)

So với cùng kỳ năm 2014

Kim ngạch tăng/giảm

 (Triệu USD)

Tốc độ tăng/giảm

(%)

TỔNG TRỊ GIÁ

130,72

16,73

14.7

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

77,28

12,85

19.9

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

21,78

4,69

27.4

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

18,31

4,27

30.4

Điện thoại các loại và linh kiện

8,56

2,16

33.8

Vải các loại

7,89

0,61

8.3

Sắt thép các loại:

5,99

0,17

3.0

Chất dẻo nguyên liệu

4,61

-0,34

-6.9

Xăng dầu các loại

4,20

-2,30

-35.4

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

3,99

0,32

8.7

Kim loại thường khác

3,22

0,57

21.6

Sản phẩm từ sắt thép

3,12

0,77

32.8

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 10/2015 đạt hơn 3,95 tỷ USD, giảm 9,1% (tương ứng giảm 394 triệu USD) so với nửa cuối tháng 9/2015. Tính đến hết ngày 15/10/2015 các doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch nhập khẩu gần 77,28 tỷ USD, tăng 19,9% (tương ứng tăng 12,85 tỷ USD), chiếm hơn 59% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.