Chính phủ yêu cầu sửa đổi quy định nhập khẩu thiết bị công nghệ đã qua sử dụng

Văn phòng Chính phủ  25/09/2015 11:00 AM

​Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ ngày 24/9/2015, dưới đây là một số thông tin liên quan. 

Sửa đổi quy định nhập khẩu thiết bị công nghệ đã qua sử dụng

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sửa đổi Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, nghiên cứu kỹ  ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, các doanh nghiệp và các quy định tương tự của các nước, khẩn trương hoàn thiện dự thảo sửa đổi Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN, sớm ban hành Thông tư mới quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật có liên quan và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ lưu ý việc quy định thời hạn sử dụng; chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; thẩm quyền và thủ tục xử lý thông quan, nhập khẩu phải bảo đảm tính khả thi, thuận lợi đối với các doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với yêu cầu phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006. 

Đối với những trường hợp đặc biệt, yêu cầu quy định rõ trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thống nhất xem xét, quyết định. 

Đồng thời, xem xét quy định thêm việc cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiếp tục rà soát, sớm ban hành và cập nhật Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; thực hiện công bố đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của các Bộ.

 
Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng vừa ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật này.

Kế hoạch nhằm bảo đảm cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và thời hạn đề ra; đánh giá được chất lượng, hiệu quả của công tác tổ chức tổng kết tại các Bộ, ngành, địa phương qua đó làm rõ kết quả tổng kết, phục vụ cho việc tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết phạm vi toàn quốc và đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Theo kế hoạch, các Bộ, ngành, địa phương phân công cơ quan thanh tra làm đầu mối xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tổng kết. Trường hợp cần thiết có thể thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo việc tổng kết. Căn cứ phạm vi nhiệm vụ được phân công của thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan chủ động liên hệ (qua cán bộ đầu mối giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo) để trao đổi công việc, kiến nghị, phản ánh những vướng mắc, khó khăn cần được hướng dẫn, chỉ đạo. 

Khi hoàn thành việc tổng kết, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tự chấm điểm, đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ tổng kết của Bộ, ngành, địa phương mình. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo sẽ xem xét, đánh giá việc tổng kết và thông báo kết quả đánh giá, phân loại tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ phân công thành viên Tổ công tác liên ngành và các đơn vị chức năng thuộc Thanh tra Chính phủ tham gia, giúp thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc tổng kết; Thông báo kế hoạch kiểm tra, dự hội nghị tổng kết của thành viên Ban Chỉ đạo, danh sách cán bộ đầu mối giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện. Thời gian tiến hành kiểm tra, dự hội nghị tổng kết trong khoảng từ tháng 12/2015 đến ngày 31/1/2016. /.
Theo: http://www.customs.gov.vn/